Класически и нови идентичности на българина след прехода и влизането в Европейския съюз

Класически и нови идентичности на българина след прехода и влизането в Европейския съюз оциалната стратификация в България след прехода и нейните еквиваленти на социална идентичност/

Период: 2008 – 2010 г.

Бюджет: 845 840 лв.

Финансиране: Фонд „Научни изследвания”

Описание: Разработване на система от индикатори за измерване и анализ на социалната стратификация преди, по време на и след пост-комунистическия преход /1989 – 2007/, както и система от индикатори за описание на социалните и културни идентичности на така формиралите се социални групи /слоеве/ от българското общество. Проектът ще изследва също и промените /тенденциите/ в идентичностите на българите, в контекста на социалната стратификация и новата принадлежност на страната в европейското икономическо, политическо и културно пространство.


Не пропускайте

От Мрежата