Младежката политика в България: Предизвикателства и перспективи

Може да изтеглите доклада свободно от ТУК.

Въдевение

Докладът се изготвя във връзка с изпълнението на проект на Национален младежки форум (Национален младежки съвет, член на Европейския младежки форум), като основната цел на проекта е да допринесе за формиране и реализиране на по-ефективни и базирани на доказателства младежки политики чрез проследяване изпълнението на основния стратегически документ в сферата – Националната стратегия за младежта (2010 – 2020).

Докладът отразява резултатите от проведено кабинетно проучване, осъществени фокус групи, дълбочинни интервюта (индивидуални интервюта с лица от определена таргет група, провеждани от специално обучени интервюиращи или от самите изследователи), анализ на събраната информация и изготвени препоръки, които да бъдат от полза за ефективни и ефикасни последващи действия от страна на възложителя. Целта на доклада е да се подкрепи възложителят в участието му при формирането, реализирането, оценката и мониторинга на днешните и бъдещи-
те политики за младежта.

Докладът ползва като основни документи Закона за младежта и Националната стратегия за младежта, за да очертае процеса и стремежа на младежката политика, а именно:

– реализирането на ефективна и устойчива младежка политика е „целенасочена и последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото, която има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на младежи-
те и участието им в обществения и икономическия живот, както и приобщаването им в управлението на местно, областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в страната“(1).

– визията на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020) е свързана със стремежа за „подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз“(2).

Докладът взима предвид и, че младите хора в Европа срещат предизвикателства (както и възможности) в области и като образование, заетост, спорт, култура, но и социално включване, гражданска активност и пр. Бърз преглед на различни европейски младежки политики показва, че няма
единен подход и процес при решаване на тези предизвикателства. Наличните ресурси в страната и политическата воля да се посрещнат тези въпроси се различават значително. Това рефлектира и в разликите при формулирането и провеждането на младежките политики на национално ниво. Но има почти консенсусно възприятие за ролята на националните младежки съвети(3) и ролята на младежките граждански организации (силно отразено в процеса Диалог за младежта на ЕС (преди Структуриран диалог), чието влияние
се оформя от няколко значими фактора:

  • националните младежки съвети предлагат техния човешки, финансов, социален и репутационен капитал (в това число надеждност, експертиза и легитимност);
  • търсенето или възприятието на политически отговорните лица по отношение на приноса на националните младежки съвети;
  • създаване на среда, в която различни гледни точки се вземат под внимание, за да се осигурят максимална обективност, автентичност и изпълнение на политиките.

В този смисъл, изготвянето на подобен доклад има за цел да подпомогне и допринесе за формирането и реализирането на по-ефективни и базирани на аргументи младежки политики, като подкрепи експертно гражданските организации на младите хора, обединени под общата шапка на Националния младежки форум.

1. Закон за младежта, http://nism.bg/bg/pages/national-documents.html

2. Национална стратегия за младежта (2010-2020), http://nism.bg/bg/pages/national-documents.html

3. Национален младежки съвет (НМС) е „чадърна организация за младежки организации и други организации, осъществяващи младежка работа.

НМС функционира основно, за да изрази интересите на организациите си членове, но и като организация, чрез която се провеждат лобистки и защитнически политики (EYF, 2014, p.50).


От Мрежата