Повече от сто научни конференции и кръгли маси по теми от политическия процес (2002 – 2012 г.)